Hoe je een Perform Audit voor jouw Bedrijf kunt Uitvoeren - De Stappen en Aanbevelingen

audit uitvoeren

Wat zijn de voordelen van het laten uitvoeren van een audit voor een bedrijf of organisatie?Een controle is een uitgebreide analyse van de jaarrekening en de administratie van een organisatie. Door een controle te laten uitvoeren, kan het bedrijf of de organisatie zekerheid krijgen dat zijn financiële overzichten nauwkeurig zijn en voldoen aan de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (GAAP).

Het belangrijkste voordeel van het laten uitvoeren van een accountantscontrole is het verkrijgen van zekerheid dat de nauwkeurigheid van de door de organisatie verstrekte financiële informatie betrouwbaar is en in overeenstemming met de GAAP. Een externe controle verschaft onafhankelijke zekerheid dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijke prestaties van de organisatie, waardoor belanghebbenden vertrouwen krijgen in hun besluitvormingsproces.

Daarnaast helpt een controle organisaties bij het voorkomen en opsporen van fraude. Accountants kunnen procedures als analytische beoordelingen en interne controletests gebruiken om zekerheid te krijgen dat mogelijke onjuistheden of fraude zijn geïdentificeerd en gecorrigeerd. Dit kan het bedrijf helpen beschermen tegen verliezen als gevolg van fraude of fouten in de boekhouding.

Ten slotte verbeteren audits de operationele efficiëntie, omdat ze organisaties verplichten processen te documenteren en risico's te beoordelen om te voldoen aan de GAAP-regels. Hierdoor kunnen bedrijven vaststellen op welke gebieden hun activiteiten kunnen worden verbeterd, wat leidt tot een hogere algemene efficiëntie.Een interne audit kan worden uitgevoerd door een interne auditor, een fulltime of parttime medewerker van de organisatie. In sommige gevallen kan ook een beroep worden gedaan op externe accountants om een audit uit te voeren. De interne auditor is verantwoordelijk voor het evalueren van bestaande financiële en operationele controles en voor het aanbevelen van nieuwe systemen en processen die helpen risico's te beperken en naleving van voorschriften te waarborgen. Interne controleurs moeten beschikken over sterke technische kennis op het gebied van boekhouding, financiën, risicobeheer, bedrijfsvoering en informatietechnologie. Ze moeten ook teams kunnen leiden bij het verzamelen van gegevens en complexe dossiers kunnen analyseren. Interne controleurs moeten hun beroepskwalificaties op peil houden door middel van bijscholingsprogramma's en -activiteiten om op de hoogte te blijven van veranderingen in regelgeving, beste praktijken en trends in de bedrijfstak.

Hoe voer je een audit uitEen audit is het proces waarbij de financiële administratie van een bedrijf grondig wordt onderzocht om de juistheid van de gerapporteerde resultaten na te gaan en de doeltreffendheid van de interne controlesystemen te beoordelen. Om een controle uit te voeren beginnen accountants gewoonlijk met het plannen en begrijpen van de doelstellingen van hun opdracht. Vervolgens beoordelen ze relevante documenten, ondervragen ze belangrijke medewerkers, analyseren ze gegevens en testen ze transacties. Uiteindelijk moet op basis van de resultaten van de uitgevoerde controlewerkzaamheden een oordeel worden gegeven over de getrouwheid en juistheid van de jaarrekening.

Het proces dat wordt gebruikt om controles uit te voeren hangt af van de omvang en complexiteit van de activiteiten van een onderneming en van haar interne controlesystemen. Accountants moeten bij de uitvoering van hun opdrachten rekening houden met de toepasselijke controlestandaarden. Deze standaarden vereisen professionele scepsis, objectiviteit en adequate documentatie bij het uitvoeren van controleprocedures. De individuele accountant of het kantoor heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wet- en regelgeving tijdens hun opdracht wordt nageleefd.

Controleurs moeten hun aanpak voor elke specifieke opdracht afstemmen op hun bevindingen uit voorafgaande activiteiten, zoals het interviewen van sleutelpersonen en het beoordelen van documentatie. De algemeen aanvaarde controlenormen (GAAS) geven richtlijnen voor de beste uitvoering van elk aspect van een controle, waaronder het beoordelen van risicofactoren; het opzetten van tests; het evalueren van bewijsmateriaal; het opstellen van rapporten; het onderhouden van relaties met cliënten; de communicatie met het management; het opvolgen van onopgeloste zaken die bij controles van voorgaande jaren zijn geconstateerd; het verkrijgen van onafhankelijke bevestiging van derden; het samenvatten van conclusies; het verifiëren van verklaringen van het management met betrekking tot de naleving van wetten, voorschriften, contracten, enzovoort, enzovoort.Meer info: www.crowe-peak.nl

Welke kwalificaties en certificeringen zijn vereist van iemand om een interne audit uit te voeren?Om een interne auditor te worden, moet iemand een bachelordiploma hebben in boekhouding, interne controle, financiën of bedrijfskunde. Gecertificeerde Internal Auditors (CIA's) hebben meestal ook een opleiding op een van deze gebieden. Naast academische kwalificaties moeten CIA's echter ook ten minste twee jaar beroepservaring hebben in auditing en interne controle. Mogelijk moeten ze ook aanvullende certificeringen hebben van organisaties als het Institute of Internal Auditors of het American Institute of Certified Public Accountants. Bovendien kunnen sommige werkgevers eisen dat kandidaten een reeks examens afleggen om hun kennis van de controleprincipes en -procedures aan te tonen voordat ze gecertificeerd kunnen worden. Met deze diploma's in de hand zijn interne auditors gekwalificeerd om financiële gegevens en interne systemen te beoordelen op juistheid en naleving van de geldende wetten en voorschriften.

Hoe voer je een audit uit

Wat is het verschil tussen een interne en externe audit, en waarom zijn beide noodzakelijk voor bedrijven?Een audit is een onafhankelijk onderzoek van financiële informatie van een entiteit, of dat nu een particuliere onderneming, een overheidsinstantie of een non-profitorganisatie is. Het doel van een controle is het vaststellen van de juistheid en betrouwbaarheid van de financiële overzichten en bescheiden van een bedrijf.

Het verschil tussen een interne audit en een externe audit ligt in de bron van de auditor. Interne audits worden uitgevoerd door personen binnen de organisatie, meestal met een boekhoudkundige en financiële achtergrond, terwijl externe audits worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen van buiten de organisatie, vaak van een accountantskantoor.

Zowel interne als externe audits zijn noodzakelijk voor bedrijven. Een interne audit biedt een uitgebreide beoordeling van alle aspecten van de activiteiten van een bedrijf, van de dagelijkse activiteiten tot de strategische planning. Het helpt ook bij het vaststellen van gebieden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten bij het halen van door het management vastgestelde doelen en doelstellingen. Een externe audit geeft zekerheid over de door het management verstrekte financiële informatie om te waarborgen dat deze betrouwbaar en nauwkeurig is volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (GAAP) of andere toepasselijke normen. Externe audits helpen daarom investeerders, crediteuren, regelgevers en andere belanghebbenden het vertrouwen te geven dat het management van de onderneming op de juiste manier met hun geld omgaat.

Wat zijn de stappen bij het uitvoeren van een audit en welke soorten informatie moet tijdens het proces worden verzameld?Een audit is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces waarbij bewijsmateriaal wordt verkregen en objectief wordt geëvalueerd om te bepalen in hoeverre aan de criteria van een gecontroleerde (bijv. beleid, procedures, voorschriften of doelstellingen) is voldaan. De stappen bij het uitvoeren van een audit omvatten het plannen van de audit, het voorbereiden van de audit, het uitvoeren van veldwerk, het meedelen van de resultaten en de follow-up van nog uitstaande corrigerende maatregelen.

Tijdens de planningsfase van een audit moet de auditor de reikwijdte en doelstellingen van de audit bepalen, risicogebieden aanwijzen en een auditprogramma ontwikkelen met activiteiten die tijdens het proces moeten worden uitgevoerd. Bij de voorbereiding van de audit moet een auditor kennis verwerven van de toepasselijke wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op de activiteiten die worden gecontroleerd. Naast inzicht in de toepasselijke wet- en regelgeving moet passende achtergrondinformatie (zoals financiële overzichten of interne documenten met betrekking tot operationele activiteiten) worden vastgesteld en verzameld voordat met het veldwerk wordt begonnen.

Bij het uitvoeren van veldwerk tijdens een audit gebruiken auditors methoden als interviews met personeel dat betrokken is bij de te controleren activiteiten; vragen over procedures; inspecties van dossiers; observatie van activiteiten; of steekproeftechnieken om bewijsmateriaal te verzamelen over het al dan niet voldoen aan de te beoordelen criteria. Controleurs moeten ook alle bevindingen tijdens dit proces documenteren.

Wanneer zij de resultaten van een auditproces meedelen nadat het veldwerk is voltooid, moeten de auditors zowel mondeling als schriftelijk verslag uitbrengen over hun bevindingen met betrekking tot elke doelstelling die binnen hun evaluatiekader aan bod is gekomen. Bovendien moeten corrigerende maatregelen worden voorgesteld voor alle niet-conforme kwesties die in de loop van de audit aan het licht zijn gekomen, afhankelijk van de ernst ervan. Na de bekendmaking van de resultaten van hun evaluatieproces (inclusief het voorstellen van corrigerende maatregelen) moeten follow-upmaatregelen worden genomen om de stand van uitvoering van deze aanbevolen veranderingen te beoordelen voordat een officieel verslag wordt opgesteld waarin alle taken worden samengevat die in de loop van een auditopdracht zijn uitgevoerd.